Dofinansowanie systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Od stycznia 2018r. obowiązuje uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Przedmiotowa uchwała umożliwia ubieganie się o dotację na wykonanie paneli fotowoltaicznych oraz ma na celu stworzenie szerszej niż dotychczas możliwości przyznawania dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewczego poprzez zwiększenie wysokości dotacji w przypadku:

– podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1000 złotych brutto);

– wymiany urządzenia ogrzewczego opalanego węglem, koksem lub drewnem na ekologiczne urządzenie ogrzewcze – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000 złotych brutto);

– wykonania albo całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewczej – w budynkach wielolokalowych – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1000 złotych brutto (wcześniej obowiązywało 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 800 złotych brutto).

Ponadto uchwała umożliwi ubieganie się dotacji na wykonanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby konsumpcyjne budynku mieszkalnego w wysokości – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 złotych brutto.

Jednocześnie zrezygnowano z dotacji na urządzenia ogrzewcze opalane paliwem stałym tj. ekogroszek z uwagi na emisję zanieczyszczeń do powietrza pyłu zawieszonego PM 2,5.

Wnioski o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska należy składać w terminie do 15 października danego roku, nie później jednak niż przed zakończeniem realizacji inwestycji. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania dotacji można uzyskać telefonicznie pod numerem (41) 26 72 187 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 11, oraz w zamieszczonej poniżej uchwale.

Uchwała Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzialania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

http://www.eko.um.ostrowiec.pl/index.php?ekoostrowiec=aktualnosc&obiekt=517

PV OZE FotowoltaikaNowa Dębowa Wola 47F

Ostrowiec Świętokrzyski,Świętokrzyskie27-400

664427413